แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตอีพอกซี่เรซิ่น (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตอีพอกซี่ เรซิน (ส่วนขยาย)
เลขที่อ้างอิงโครงการ 12754
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตอีพอกซี่เรซิ่น (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.8/5601
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 พ.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก-2ข
ภาคผนนวก 3ข-9ข
ภาคผนนวก 10ข-15ข
ภาคผนนวก 16ข-19ข
ภาคผนนวก 20ข-22ข
ภาคผนนวก 23ข-1
ภาคผนนวก 23ข-2
ภาคผนนวก 24ข-26ข-1
ภาคผนนวก 26ข-2-28ข
ภาคผนนวก 29ข-2-32ข
ภาคผนนวก 33ข
ภาคผนนวก 34ข-1
ภาคผนนวก 34ข-2
ภาคผนนวก 35ข-38ข
ภาคผนนวก 39ข-42ข
ภาคผนนวก ค-1
ภาคผนนวก ค-2
ภาคผนนวก ง-จ
ภาคผนนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก-สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก.-3ก.
ภาคผนวก 3ก-4ก
ภาคผนวก 5ก.-15ก.
ภาคผนวก 16ก.-34ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.-จ.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่1
บทที่2
บทที่ 3
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก ก-17ข
ภาคผนวก 18ข-28ข
ภาคผนวก 29ข-40ข
ภาคผนวก 41ข-48ข
ภาคผนวก ค (ผลการตรวจวัด)
ภาคผนวก ง (กฎหมาย)
ภาคผนวก จ-ช
ภาคผนวก จ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทสรุปผู้บริหาร
ภาคผนวก ก-28ข
ภาคผนวก 29ข-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)