แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12454
ชื่อโครงการ โครงการ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/12348
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 ก.ย. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุทธิสารวินิจฉัย ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ก.ย.2562
ปก
แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 2-1 ตาราง
บทที่ 2-1 ภาพ
บทที่ 2-2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง ตอน 1
ภาคผนวก ง ตอน 2
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
รายงานงมาตรการฯ โครงการ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร – สะพานควาย (ช่วงดำเนินการก่อสร้าง เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562)
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค ตอนที่ 1
ภาคผนวก ค ตอนที่ 2
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 2/2561 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม