แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ The Room Phayathai

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12398
ชื่อโครงการ โครงการ The Room Phayathai
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/9833
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 ส.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน ศรีอยุธยา ตำบล ถนนพญาไท อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Room Phayathai - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
หนังสือรับรอง แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-2
ภาพโครงการ
บทที่ 2 (ผล)
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
01.ปก
02.หนังสือรับรอง
03.สารบัญ
04.บทที่ 1
05.บทที่ 2
06.บทที่ 2-1
07.บทที่ 2-1 รูปภาพ
08. บทที่ 2-2
09.บทที่ 3
10.ภาคผนวก ก
11.ภาคผนวก ข
13.ภาคผนวก ง
14.ภาคผนวก จ
15.ภาคผนวก ฉ
12.ภาคผนวก ค ตอนที่ 1
12.ภาคผนวก ค ตอนที่ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 2-1 (ตาราง)
บทที่ 2-1 (ภาพ)
บทที่ 2-2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค ตอนที่ 1
ภาคผนวก ค ตอนที่ 2
ภาคผนวก ค ตอนที่ 3
ภาคผนวก ค ตอนที่ 4
ภาคผนวก ค ตอนที่ 5
ภาคผนวก ค ตอนที่ 6
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
หนังสือรับรอง แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ภาพโครงการ
ตารางที่ 2-2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ต.ค.2563
ปก
หนังสือรับรอง แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ภาพโครงการ
ตารางที่ 2-2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ พ.ย. ถึง ธ.ค.2563
ปก
หนังสือรับรอง แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-2
ภาพโครงการ
บทที่ 2 (ผล)
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 Monitor 2/2561 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม