แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตเลียม แหล่งหนองแสง ประดา และปรือกระเทียม แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12237
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตเลียม แหล่งหนองแสง ประดา และปรือกระเทียม แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.2/7911
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 22 มิ.ย. 2561
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตปิโตเลียม แหล่งหนองแสง ประดา และปรือกระเทียม แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2-2
บทที่ 2-3
บทที่ 2-4
บทที่ 2-5
บทที่ 2-6
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 3-3
บทที่ 4
เอกสารแนบที่ 1-5
เอกสารแนบที่ 6-7
เอกสารแนบที่ 8-12
เอกสารแนบที่ 13-16
เอกสารแนบที่ 17-20
เอกสารแนบที่ 21-22
เอกสารแนบที่ 23-27
เอกสารแนบที่ 28-32
เอกสารแนบที่ 33-39
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
ส่วนที่1
ส่วนที่2
ส่วนที่3
ส่วนที่3
ส่วนที่4
เอกสารแนบที่1-7
เอกสารแนบที่8-11
เอกสารแนบที่12-24
เอกสารแนบที่25-29
เอกสารแนบที่30-34
ภาคผนวก ก(1)
ภาคผนวก ก(2)
ภาคผนวก ข-ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1 (Part 1)
Appendix 1 (Part 2)
Appendix 1 (Part 3)
Appendix 1 (Part 4)
Appendix 2-6
Appendix 7-10
Appendix 11-12 (Part 1)
Appendix 11-12 (Part 2)
Appendix 13-14
Appendix 15-20
Appendix 21-31
Appendix 32-39
Appendix 40
Appendix 41
Appendix 42
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1 (Part1)
Appendix 1 (Part2)
Appendix 1 (Part3)
Appendix 1 (Part4)
Appendix 2-5 (Part1)
Appendix 2-5 (Part2)
Appendix 6-11
Appendix 12 (Part1)
Appendix 12 (Part2)
Appendix 13-15
Appendix 16-22
Appendix 23-31
Appendix 32-39
Appendix 40 (Part1)
Appendix 40 (Part2)
Appendix 41-42
Appendix 43 (Part1)
Appendix 43 (Part2)
Appendix 44
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1 (Part1)
Appendix 1 (Part2)
Appendix 1 (Part3)
Appendix 1 (Part4)
Appendix 2-7
Appendix 8-11
Appendix 12-16
Appendix 17-23
Appendix 24-27
Appendix 28
Appendix 29
Appendix 30
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตเลียม แหล่งหนองแสง ประดา และปรือกระเทียม แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร (ครั้งที่ 2) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม 03 ธ.ค. 2563 ทส 1010.2/16359
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
14917