แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองจิก และโนนพลวง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12231
ชื่อโครงการ โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองจิก และโนนพลวง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.2/6996
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 มิ.ย. 2561
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองจิก และโนนพลวง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Cover
Content
CH1
CH2
CH3
CH4
Appendix 1-4
Appendix 5-7
Appendix 8-9
Appendix 10-14
Appendix 15 Part 1
Appendix 15 Part 2
Appendix 16-19
Appendix 20-25
Appendix 26-39
Appendix 40-46
Appendix 47 Part 1
Appendix 47 Part 2
Appendix 48-50
Appendix 51
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 1
เอกสารแนบ ส่วนที่ 2
เอกสารแนบ ส่วนที่ 3
เอกสารแนบ ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 5
เอกสารแนบ ส่วนที่ 6
เอกสารแนบ ส่วนที่ 7
ภาคผนวก ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ส่วนที่ 2
ภาคผนวก ส่วนที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-4 (Part1)
Appendix 1-4 (Part2)
Appendix 1-4 (Part3)
Appendix 5-8
Appendix 19-18
Appendix 19-21
Appendix 22-31
Appendix 32-37
Appendix 38-50
Appendix 51-53
Appendix 54
Appendix 55
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ส่วนหน้า
บทที่ 1-4
เอกสารแนบ 1-8
เอกสารแนบ 1-8
เอกสารแนบ 9
เอกสารแนบ 10-13
เอกสารแนบ 14
เอกสารแนบ 15-28
เอกสารแนบ 29-42
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองจิก และโนนพลวง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก (ครั้งที่ 5) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม 08 ธ.ค. 2563 ทส 1010.2/16682
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
14918