แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ลุมพินี สุขสวัสดิ์ - พระราม 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12210
ชื่อโครงการ โครงการ ลุมพินี สุขสวัสดิ์ - พระราม 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โครงการ ลุมพินี พระราม 2-สุขสวัสดิ์
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/7443
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 มิ.ย. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 2 ตำบล บางมด อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี พระราม 2-สุขสวัสดิ์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี พระราม 2-สุขสวัสดิ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ส.ค. ถึง ธ.ค.2561
1 ปก
2 บทที่ 1
3 บทที่ 2
4 บทที่ 3
5 บทที่ 4
6 ภาคผนวก ก
7 ภาคผนวก ข 1-5
8 ภาคผนวก ข 6-11
9 ภาคผนวก ค1
10 ภาคผนวก ค2.1
11 ภาคผนวก ค2.2
12 ภาคผนวก ค3
13 ภาคผนวก ค4
14 ภาคผนวก ง
15 ภาคผนวก จ
16 ภาคผนวก ฉ
17 ภาคผนวก ช1
18 ภาคผนวก ช2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+ตต2 สารบัญ
2.บทที่1
3.บทที่2
4.บทที่3
5.บทที่4
6.ภาคผนวก ก
7.ภาคผนวก ข
8.ภาคผนวก ค
9.ภาคผนวก ง
10.ภาคผนวก จ
11.ภาคผนวก ฉ
12.1ภาคผนวก ช
12.2ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+2 สารบัญ
2.บทที่1 บทนำ
3.บทที่2 รายละเอียดของโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก รูปภาพ
7.ภาคผนวก ข เอกสาร
8.ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัด
9.ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.ภาคผนวก จ ห้องปฏิบัติการ
11.ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
12.1 ภาคผนวก ช หนังสือเห็นชอบ
12.2 ภาคผนวก ช หนังสือเห็นชอบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 หนังสือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ ลุมพินี พระราม 2-สุขสวัสดิ์ - OTHER