แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองมะขาม และทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12059
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองมะขาม และทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/6106
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 16 พ.ค. 2561
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองมะขาม และทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 1
เอกสารแนบ ส่วนที่ 2
เอกสารแนบ ส่วนที่ 3
เอกสารแนบ ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 5
เอกสารแนบ ส่วนที่ 6
เอกสารแนบ ส่วนที่ 7
เอกสารแนบ ส่วนที่ 8
เอกสารแนบ ส่วนที่ 9
ภาคผนวก ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ส่วนที่ 2
ภาคผนวก ส่วนที่ 3
ภาคผนวก ส่วนที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-2 (Part 1)
Appendix 1-2 (Part 2)
Appendix 1-2 (Part 3)
Appendix 1-2 (Part 4)
Appendix 3-5
Appendix 6-8
Appendix 9
Appendix 10-11
Appendix 12
Appendix 13-14
Appendix 15-20
Appendix 21-24
Appendix 25-26
Appendix 27-29
Appendix 30-35
Appendix 36-37
Appendix 38
Appendix 39
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก
2. เอกสารส่วนหน้า
3. สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก_1
ภาคผนวก_2
ภาคผนวก_3
ภาคผนวก_4
ภาคผนวก_5
ภาคผนวก_6
ภาคผนวก_7
ภาคผนวก_8
ภาคผนวก_9
ภาคผนวก_10
ภาคผนวก_11
ภาคผนวก_12
ภาคผนวก_13
ภาคผนวก_14
ภาคผนวก_15
ภาคผนวก_16
ภาคผนวก_17
ภาคผนวก_18
ภาคผนวก_19
ภาคผนวก_20
ภาคผนวก_21
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
LKU NMM TRT_Cover
LKU NMM TRT_Chap1
LKU NMM TRT_Chap2
LKU NMM TRT_Chap3
LKU NMM TRT_Chap4
LKU NMM TRT_Attachment 1 to 7
LKU NMM TRT_Attachment 8 to 14
LKU NMM TRT_Attachment 15_1
LKU NMM TRT_Attachment 15_2
LKU NMM TRT_Attachment 16 to 20
LKU NMM TRT_Attachment 21 to 26
LKU NMM TRT_Attachment 27 to 32
LKU NMM TRT_Attachment 33 to 48
LKU NMM TRT_Appendix ก_1
LKU NMM TRT_Appendix ก_2
LKU NMM TRT_Appendix ข
LKU NMM TRT_Appendix ค
LKU NMM TRT_Appendix ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)