แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า สามพญา และวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12057
ชื่อโครงการ โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า สามพญา และวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/5591
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 พ.ค. 2561
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า สามพญา และวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ พ.ค. ถึง ก.ค.2561
หน้าปก/ แบบ ตต.1/ แบบ ตต.2/ สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 1
เอกสารแนบ ส่วนที่ 2
เอกสารแนบ ส่วนที่ 3
เอกสารแนบ ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 5
เอกสารแนบ ส่วนที่ 6
เอกสารแนบ ส่วนที่ 7
เอกสารแนบ ส่วนที่ 8
เอกสารแนบ ส่วนที่ 9
เอกสารแนบ ส่วนที่ 10
ภาคผนวก ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ส่วนที่ 2
ภาคผนวก ส่วนที่ 3
ภาคผนวก ส่วนที่ 4
ภาคผนวก ส่วนที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ส.ค. ถึง พ.ย.2561
หน้าปก/ แบบ ตต.1/ แบบ ตต.2/ สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 1
เอกสารแนบ ส่วนที่ 2
เอกสารแนบ ส่วนที่ 3
ภาคผนวก ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ส่วนที่ 2
ภาคผนวก ส่วนที่ 3
ภาคผนวก ส่วนที่ 4
ภาคผนวก ส่วนที่ 5
ภาคผนวก ส่วนที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ มิ.ย. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก/ แบบ ตต.1/ แบบ ตต.2/ สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 1
เอกสารแนบ ส่วนที่ 2
เอกสารแนบ ส่วนที่ 3
เอกสารแนบ ส่วนที่ 5
เอกสารแนบ ส่วนที่ 6
เอกสารแนบ ส่วนที่ 7
เอกสารแนบ ส่วนที่ 8
เอกสารแนบ ส่วนที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก/ ตต.1/ ตต.2/ สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 1
เอกสารแนบ ส่วนที่ 2
เอกสารแนบ ส่วนที่ 3
เอกสารแนบ ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 5
เอกสารแนบ ส่วนที่ 6
เอกสารแนบ ส่วนที่ 7
เอกสารแนบ ส่วนที่ 8
เอกสารแนบ ส่วนที่ 9
เอกสารแนบ ส่วนที่ 10
เอกสารแนบ ส่วนที่ 11
เอกสารแนบ ส่วนที่ 12
ภาคผนวก ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ส่วนที่ 2
ภาคผนวก ส่วนที่ 3
ภาคผนวก ส่วนที่ 4
ภาคผนวก ส่วนที่ 5
ภาคผนวก ส่วนที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-3 (Part1)
Appendix 1-3 (Part2)
Appendix 1-3 (Part3)
Appendix 1-3 (Part4)
Appendix 1-3 (Part5)
Appendix 1-3 (Part6)
Appendix 1-3 (Part7)
Appendix 4-6
Appendix 7-12
Appendix 13-25
Appendix 26-33
Appendix 34
Appendix 35
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
PTO SPA WME_Cover
PTO SPA WME_Chap1
PTO SPA WME_Chap2
PTO SPA WME_Chap3
PTO SPA WME_Chap4
PTO SPA WME_Attachment 1 to 6
PTO SPA WME_Attachment 7 to 9_1
PTO SPA WME_Attachment 9_2
PTO SPA WME_Attachment 10 to 15
PTO SPA WME_Attachment 16 to 20
PTO SPA WME_Attachment 21 to 26
PTO SPA WME_Attachment 27 to 36
PTO SPA WME_Appendix ก_1
PTO SPA WME_Appendix ก_2
PTO SPA WME_Appendix ข
PTO SPA WME_Appendix ค
PTO SPA WME_Appendix ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)