แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12045
ชื่อโครงการ โครงการ EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/5480
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 พ.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง-1
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ1
ภาคผนวก ญ 2
ภาคผนวก ญ 3
ภาคผนวก ญ 4
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฐ
ภาคผนวก ฑ
ภาคผนวก ฒ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก-บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค-ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ช-ฌ
ภาคผนวก ญ1
ภาคผนวก ญ2-ฎ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)