แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11965
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/4364
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 เม.ย. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เลขที่ 454/16 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล หนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ข3-60-13/59ปจ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตต.1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนที่2
บทที่4 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1 ระยะดำเนินการ
บทที่ 2 ระยะดำเนินการ
บทที่ 3 ระยะดำเนินการ
บทที่ 4 ระยะดำเนินการ
บทที่ 5 ระยะดำเนินการ
บทที่ 1 ระยะก่อสร้าง
บทที่ 2 ระยะก่อสร้าง
บทที่ 3 ระยะก่อสร้าง
บทที่ 4 ระยะก่อสร้าง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หนังสือนำส่งและลิงค์รายงานฉบับสมบูรณ์
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด - รายงานการเปลี่ยนแปลง