แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11844
ชื่อโครงการ โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/3351
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 มี.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล จันทรเกษม อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
01.ปก
02.หนังสือรับรอง
03.สารบัญ
04.บทที่ 1
05.บทที่ 2
06.บทที่ 2-1
07.บทที่ 2-1 ภาพ
08.บทที่ 2-2
09.บทที่ 3
10.ภาคผนวก ก ตอนที่ 1
10.ภาคผนวก ก ตอนที่ 2
11.ภาคผนวก ข
12.ภาคผนวก ค
13.ภาคผนวก ง ตอนที่ 1
13.ภาคผนวก ง ตอนที่ 2
14.ภาคผนวก จ
15.ภาคผนวก ฉ
16.ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2 (ปก)
บทที่ 2-1 (ตารางมาตรการ)
บทที่ 2-1 (ภาพ)
บทที่ 2-2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค ตอนที่ 1
ภาคผนวก ค ตอนที่ 2
ภาคผนวก ค ตอนที่ 3
ภาคผนวก ค ตอนที่ 3
ภาคผนวก ค ตอนที่ 4
ภาคผนวก ค ตอนที่ 5
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน
5 Monitor 2/2561 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม