แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 17 กันยายน 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11814
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/1826
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 13 ก.พ. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียล พาร์ค ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ข3-77(2)-2/38รย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม-1
ภาคผนวก ข-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม-2
ภาคผนวก ข-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม-3
ภาคผนวก ข-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม-4
ภาคผนวก ข-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม-5
ภาคผนวก ข-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม-6
ภาคผนวก ข-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม-7
ภาคผนวก ข-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม-8
ภาคผนวก ค ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์
ภาคผนวก จ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ภาคผนวก ช หนังสือแจ้งพนักงานขับรถเกี่ยวกับกฎจราจร
ภาคผนวก ซ สัญญาจ้างรถรับ-ส่งพนักงาน
ภาคผนวก ฌ แผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก ฎ เอกสารการฝึกอบรมพนักงาน
ภาคผนวก ฏ สถิติอุบัติเหตุ
ภาคผนวก ฐ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS)
ภาคผนวก ฑ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาคผนวก ฒ หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย
ภาคผนวก ณ คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงาน
ภาคผนวก ด ใบขออนุญาตเข้าทำงาน
ภาคผนวก ต หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ถ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
ภาคผนวก ท Noise Contour Map
ภาคผนวก ธ เอกสารการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
ภาคผนวก บ ใบกำกับการขนส่งสารเคมี
ภาคผนวก ป สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับล่าสุด
ภาคผนวก ผ หนังสือตอบรับการสำรวจข้อร้องเรียน
ภาคผนวก ฝ นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน
ภาคผนวก ญ เอกสารตรวจสุขภาพพนักงาน
ภาคผนวก ฉ เอกสารการจัดการของเสีย-1
ภาคผนวก ฉ เอกสารการจัดการของเสีย-2
ภาคผนวก ฉ เอกสารการจัดการของเสีย-3
ภาคผนวก ฉ เอกสารการจัดการของเสีย-4
ภาคผนวก ฉ เอกสารการจัดการของเสีย-5
ภาคผนวก ข-2 สำเนาขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
รายงาน 2/2562
ภาคผนวก 1/7
ภาคผนวก 2/7
ภาคผนวก 3/7
ภาคผนวก 4/7
ภาคผนวก 5/7
ภาคผนวก 6/7
ภาคผนวก 7/7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1.1
ภาคผนวก ข-1.2
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ - ฉ
ภาคผนวก ช-ซ
ภาคผนวก ฌ - ฏ
ภาคผนวก ฐ
ภาคผนวก ฑ - ฒ
ภาคผนวก ณ
ภาคผนวก ด
ภาคผนวก ต
ภาคผนวก ถ
ภาคผนวก ท
ภาคผนวก ธ-บ
ภาคผนวก ป-ฝ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)