แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย-สิงคโปร์ 21 ระยะที่ 1

เลขที่อ้างอิงโครงการ 1084
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย-สิงคโปร์ 21 ระยะที่ 1
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/5257
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 เม.ย. 2541
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด (ส่วนขยาย) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 23 มิ.ย. 2551 ทส 1009.3/4683
ที่อยู่ ต.ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
3396
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด อุตสาหกรรม 15 พ.ย. 2548 ทส 1009/11596
ที่อยู่ ต.ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
2612
3 โครงการนิคมอุตสาหกรรมที-เอส 21 (ส่วนขยาย) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท อเคเค-เจทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม 11 ต.ค. 2542 วว 0804/4568
ที่อยู่ - ปลวกแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
1415