แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10805
ชื่อโครงการ โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/4386
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 12 เม.ย. 2560
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการ หน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า จังหวัด ราชบุรี ของ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 มาตรติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2.1
ภาคผนวก 2.2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
ใบ ตต 1
ใบ ตต 2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ใบคั่น ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 1
ใบคั่น ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 2 (2.1-2.15)
ภาคผนวก 2 (2.16-2.25)
ภาคผนวก 2 (2.26-2.38)
ภาคผนวก 2 (2.39-2.47)
ภาคผนวก 3 (3.1)
ภาคผนวก 3 (3.2-3.6)
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกรายงาน
ใบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯลฯ
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุป
ภาคผนวก บทที่ 1
ภาคผนวก บทที่ 2 (1)
ภาคผนวก บทที่ 2 (2)
ภาคผนวก บทที่ 2 (3)
ภาคผนวก บทที่ 3 (1)
ภาคผนวก บทที่ 3 (2)
ภาคผนวก บทที่ 3 (3)
ภาคผนวก บทที่ 3 (4)
ภาคผนวก บทที่ 3 (5)
ภาคผนวก บทที่ 3 (6)
ภาคผนวก บทที่ 3 (7)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกส่วนที่ 1
ภาคผนวกส่วนที่ 2.1
ภาคผนวกส่วนที่ 2.2
ภาคผนวกส่วนที่ 2.3
ภาคผนวกส่วนที่ 3.1
ภาคผนวกส่วนที่ 3.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)