แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10785
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.8/3902
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 มี.ค. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ปกรายงานฯ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกรายงานฯ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข(1)
ภาคผนวก ข(1)
ภาคผนวก ข(2)
ภาคผนวก ข(3)
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ-ฉ
ปก+สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกรายงานฯ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก1-ข6
ภาคผนวก ข7-ข8
ภาคผนวกข9-ข29
ภาคผนวก ข30-ข37
ภาคผนวก ข38-ข46
ภาคผนวก ค1
ภาคผนวก ค2-ค3
ภาคผนวก ง(1)
ภาคผนวก ง(2)-ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก+สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)