แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ครั้งที่ 1)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10672
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/1279
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 31 ม.ค. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ซอย - ถนน - ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
หน้าปก
หนังสือรับรอง
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
เอกสารแนบ 1 สำเนาหนังสือเห็นชอบ
เอกสารแนบ 2 สำเนาหนังสือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3
ภาคผนวก ก-4
ภาคผนวก ก-5
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9
ภาคผนวก ข-10
ภาคผนวก ข-11
ภาคผนวก ข-12
ภาคผนวก ข-13
ภาคผนวก ข-14
ภาคผนวก ข-15
ภาคผนวก ข-16
ภาคผนวก ข-17
ภาคผนวก ข-18
ภาคผนวก ข-19
ภาคผนวก ข-20
ภาคผนวก ข-21
ภาคผนวก ข-22
ภาคผนวก ข-23
ภาคผนวก ข-24
ภาคผนวก ข-25
ภาคผนวก ข-26
ภาคผนวก ข-27
ภาคผนวก ข-28
ภาคผนวก ข-29
ภาคผนวก ข-30
ภาคผนวก ข-31
ภาคผนวก ข-32
ภาคผนวก ข-33
ภาคผนวก ข-34
ภาคผนวก ข-35
ภาคผนวก ข-36
ภาคผนวก ข-37
ภาคผนวก ข-38
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
สารบัญ
แบบ ตต.1 และ ตต. 2
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1 ถึง 6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9 ถึง 12
ภาคผนวก ข-13 ถึง 17
ภาคผนวก ข-18
ภาคผนวก ข-19 ถึง 20
ภาคผนวก ข-21
ภาคผนวก ข-22 ถึง 24
ภาคผนวก ข-25 ถึง 30
ภาคผนวก ข-31 ถึง 34
ภาคผนวก ข-31 ถึง 34
ภาคผนวก ข-35 ถึง 36
ภาคผนวก ข-37
ภาคผนวก ข-38 ถึง 42
ภาคผนวก ข-42 ถึง 44
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
ตต. 1-2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1 ถึง 6
ภาคผนวก ข-7 ถึง 12
ภาคผนวก ข-13 ถึง 21
ภาคผนวก ข-22 ถึง 30
ภาคผนวก ข-31 ถึง 39
ภาคผนวก ข-40 ถึง 47
ภาคผนวก ข-48 ถึง 51
ภาคผนวก ข-48 ถึง 51
ภาคผนวก ข-52 ถึง 55
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
ตต. 1-2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3
ภาคผนวก ข-1 ถึง 6
ภาคผนวก ข-7 ถึง 10
ภาคผนวก ข-11 ถึง 12
ภาคผนวก ข-13 ถึง 17
ภาคผนวก ข-18 ถึง 20
ภาคผนวก ข-21 ถึง 22
ภาคผนวก ข-23 ถึง 25
ภาคผนวก ข-26 ถึง 27
ภาคผนวก ข-28 ถึง 33
ภาคผนวก ข-34 ถึง 36
ภาคผนวก ข-37 ถึง 38
ภาคผนวก ข-39 ถึง 41
ภาคผนวก ข-42 ถึง 46
ภาคผนวก ข-47 ถึง 50
ภาคผนวก ค-1 ถึง 2
ภาคผนวก ค-3 ถึง 4
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ครั้งที่ 1) - OTHER
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)