แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 46 เมกะวัตต์ ของบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10665
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 46 เมกะวัตต์ ของบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/25
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 04 ม.ค. 2560
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ลิปะสะโง อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการโรงงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 46 เมกะวัตต์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 46 เมกะวัตต์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค2 Part1
ภาคผนวก ค2 Part2
ภาคผนวก ค2 Part3
ภาคผนวก ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2
ภาคผนวก จ-3
ภาคผนวก จ-4
ภาคผนวก จ-5
ภาคผนวก จ-6
ภาคผนวก จ-7
ภาคผนวก จ-8
ภาคผนวก จ-9
ภาคผนวก จ-10
ภาคผนวก จ-11
ภาคผนนวก จ-12
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
หนังสือการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1 ถึง 2
ภาคผนวก จ-3
ภาคผนวก จ-4 ถึง 5
ภาคผนวก จ-6
ภาคผนวก จ-7 ถึง 10
ภาคผนวก จ-11 ถึง 12
เอกสารแนบ จ-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า
บทที่ 1-4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ Part 1
ภาคผนวก จ Part 2
ภาคผนวก จ Part 3
ภาคผนวก จ Part 4
ภาคผนวก จ Part 5
ภาคผนวก จ Part 6
ภาคผนวก จ Part 7
ภาคผนวก จ Part 8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)