แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตรเลียมของบริษัท เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข บี5/27

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10506
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียมของบริษัท เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข บี5/27
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/13058
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 27 ต.ค. 2559
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ