แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10457
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EHIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/10760
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 12 ก.ย. 2559
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ปกรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข PART1
ภาคผนวก ข PART2
ภาคผนวก ข PART3
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ PART1
ภาคผนวก จ PART2
ภาคผนวก จ PART3
ภาคผนวก จ PART4
ภาคผนวก จ PART5
ภาคผนวก จ PART6
ภาคผนวก จ PART7
ภาคผนวก จ PART8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก Part 1
ภาคผนวก ก Part 2
ภาคผนวก ก Part 3
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8
ภาคผนวก ข-9
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
หนังสือการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก.1
ภาคผนวก ก.2
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2.1
ภาคผนวก ข-2.2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4 ถึง5
ภาคผนวก ข-6 ถึง7
ภาคผนวก ข-8 ถึง10
ภาคผนวก ข-11
ภาคผนวก ค.1
ภาคผนวก ค.2
ภาคผนวก ค-3.1
ภาคผนวก ค-3.2
ภาคผนวก ค.3.3
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1 ถึง3
ภาคผนวก จ-4 ถึง6
ภาคผนวก จ-7 ถึง9
ภาคผนวก จ-10ถึง12
ภาคผนวก จ-13ถึง15
ภาคผนวก จ-16ถึง 18
ภาคผนวก จ-19 ถึง21
ภาคผนวก จ-22 ถึง 24
ภาคผนวก จ-25 ถึง 29
ภาคผนวก จ-30 ถึง32
ภาคผนวก จ-33 ถึง34
ภาคผนวก จ-35
ภาคผนวก จ-36
ภาคผนวก จ-37 ถึง40
ภาคผนวก จ-41 ถึง 42
ภาคผนวก จ-43.1
ภาคผนวก จ-43.2
ภาคผนวก จ-44
ภาคผนวก จ-45
ภาคผนวก จ-46 ถึง47
ภาคผนวก จ-48 ถึง49
ภาคผนวก จ-50 ถึง52
ภาคผนวก จ-53ถึง55
ภาคผนวก จ-56
ภาคผนวก จ-57 ถึง 58
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Part 1 ปก-สารบัญ
Part 2 บทที่ 1-2
Part 3 บทที่ 3-4
Part 4.1 ภาคผนวก ก
Part 4.2 ภาคผนวก ก
Part 5.1 ภาคผนวก ข1-2
Part 5.2 ภาคผนวก ข1-2
Part 6 ภาคผนวก ข3-4
Part 6.1 ภาคผนวก ข5
Part 7 ภาคผนวก ข6-8
Part 8 ภาคผนวก ข9
Part 9 ภาคผนวก ค
Part 10 ภาคผนวก ค (ต่อ)
Part 11 ภาคผนวก ค (ต่อ)
Part 12 ภาคผนวก ค (ต่อ)
Part 13 ภาคผนวก ค (ต่อ)
Part 14 ภาคผนวก ง
Part 15 ภาคผนวก จ1-6
Part 16 ภาคผนวก จ7-10
Part 17 ภาคผนวก จ11-14
Part 18 ภาคผนวก จ15-17
Part 19 ภาคผนวก จ18-20
Part 20 ภาคผนวก จ21-27
Part 21 ภาคผนวก จ28-31
Part 22 ภาคผนวก จ32-34
Part 23 ภาคผนวก จ35
Part 24 ภาคผนวก จ36-38
Part 25 ภาคผนวก จ39-45
Part 26.1 ภาคผนวก จ46
Part 26.2 ภาคผนวก จ46
Part 26.3 ภาคผนวก จ46
Part 27 ภาคผนวก จ47
Part 28 ภาคผนวก จ48
Part 29 ภาคผนวก จ49-50
Part 30 ภาคผนวก จ51-55
Part 31 ภาคผนวก จ56-58
Part 32 ภาคผนวก จ59
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)