แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งโนนพลวงส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10330
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งโนนพลวงส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/8189
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 15 ก.ค. 2559
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งโนนพลวงส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งโนนพลวงส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
NPG-E Extension
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บบที่ 4
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ย. ถึง มี.ค.2560
หน้าปก/ แบบ ตต.1/ แบบ ตต.2/ สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 1
เอกสารแนบ ส่วนที่ 2
เอกสารแนบ ส่วนที่ 3
เอกสารแนบ ส่วนที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ มิ.ย. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Chapter 1_Introduction
Chapter 2_Mitigation-Production
Chapter 3_Monitoring
Chapter-4_Conclusion
Attachment 1
Attachment 2
Attachment 3
Attachment 4
Attachment 5
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
EIA CA&M Report_NPG Extension (ส่วนหน้า)_2-2019
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Contents_NGE_Ext
CH1_NPG_Ext_Compliance Report_FN
CH2_NPG_Ext_Compliance Report_FN
CH3_NPG_Ext_Compliance Report_FN
CH4_NPG_Ext_Compliance Report_FN
Appendix 1-3 (Part1)
Appendix 1-3 (Part2)
Appendix 1-3 (Part3)
Appendix 1-3 (Part4)
Appendix 4-5
Appendix 6-8
Appendix 9-11
Appendix 12 (Part1)
Appendix 12 (Part2)
Appendix 13
Appendix 14-15
Appendix 16-20
Appendix 21-28
Appendix 29-37
Appendix 38-40
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Cover
Inner
CH1_NPG_Ext_Compliance Report
CH2_NPG_Ext_Compliance Report
CH3_NPG_Ext_Compliance Report
CH4_NPG_Ext_Compliance Report
Appendix 1-3 (Part 1)
Appendix 1-3 (Part 2)
Appendix 4-6
Appendix 7-10
Appendix 11-13
Appendix 14-17
Appendix 18-22
Appendix 23-27
Appendix 28-29
Appendix 30-31
Appendix 32-34
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Cover
Content
Chapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4
Appendix 1-3 (Part 1)
Appendix 1-3 (Part 2)
Appendix 4 (Part 1)
Appendix 4 (Part 2)
Appendix 5-6
Appendix 7-18
Appendix 19
Appendix 20-21 (Part 1)
Appendix 20-21 (Part 2)
Appendix 20-21 (Part 3)
Appendix 22-23
Appendix 24-29
Appendix 30-33
Appendix 34-37
Appendix 38-42
Appendix 43-46
Appendix 47-50
Appendix 51
Appendix 52
Appendix 53
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)