แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสุรามอลต์ จังหวัดกำแพงเพชร

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10280
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสุรามอลต์ จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/7330
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 27 มิ.ย. 2559
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แม่ลาด อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสุรามอลต์ จังหวัดกำแพงเพชร - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
ส่วนหน้า
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ค.1
ภาคผนวก ค.1
ภาคผนวก ค.2-1
ภาคผนวก ค.2-2
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ1-2
ภาคผนวก จ3-4
ภาคผนวก จ5-6
ภาคผนวก จ7-8
ภาคผนวก จ9-10
ภาคผนวก จ11-12
ภาคผนวก จ13-14
ภาคผนวก จ15-17
ภาคผนวก จ18-20
ภาคผนวก จ21
ภาคผนวก จ22-24
ภาคผนวก จ25
ภาคผนวก จ26
ภาคผนวก จ27-1
ภาคผนวก จ27-2
ภาคผนวก จ27-3
ภาคผนวก จ28-29
ภาคผนวก จ30-32
ภาคผนวก จ33
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า
CH1
CH2
CH3
CH4
Part 1 ภาคผนวก ก
Part 2 ภาคผนวก ข1-2
Part 3 ภาคผนวก ข3-4
Part 4 ภาคผนวก ข5-6
Part 5 ภาคผนวก ค
Part 6 ภาคผนวก ง.
Part 7 ภาคผนวก จ1-3
Part 8-1 ภาคผนวก จ4
Part 8-2 ภาคผนวก จ4
Part 9 ภาคผนวก จ5-7
Part 10 ภาคผนวก จ8-9.
Part 11 ภาคผนวก จ10-11.
Part 12 ภาคผนวก จ12-14.
Part 13 ภาคผนวก จ15.
Part 14 ภาคผนวก จ16-18.
Part 15 ภาคผนวก จ19.
Part 16 ภาคผนวก จ20.
Part 17 ภาคผนวก จ21-22.
Part 18 ภาคผนวก จ23-24.
Part 19 ภาคผนวก จ25.
Part 20 ภาคผนวก จ26.
Part 21 ภาคผนวก จ27
Part 22-1 ภาคผนวก จ28-1
Part 22-2 ภาคผนวก จ28-2
Part 23 ภาคผนวก จ29-30.
Part 24 ภาคผนวก จ31
Part 25 ภาคผนวก จ32-33.
Part 26 ภาคผนวก จ34.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)