แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ ปิ่นเกล้า ศาลายา

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10110
ชื่อโครงการ โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ ปิ่นเกล้า ศาลายา
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/5284
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 04 พ.ค. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศาลากลาง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ ปิ่นเกล้า ศาลายา - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ ปิ่นเกล้า ศาลายา - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ผนวก ก. ใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน
ภาคผนวก ค รายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบฯ
ผนวก ข สำเนาหนังสือเห็นชอบ_วิลลาจจิโอ ปิ่นเกล้า
บทที่ 1_วิลลาจิโอ ปิ่นเกล้า ศาลายา
บทที่ 2_วิลลาจจิโอ ปิ่นเกล้า ศาลายา
บทที่ 3_วิลลาจจิโอ ปิ่นเกล้า ศาลายา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ภาคผนวก ก_ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
ภาคผนวก ข_สำเนาหนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ค_รายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ ม.ค.61
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ ก.พ.61
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ มี.ค.61
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ เม.ย.61
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ พ.ค.61
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ มิ.ย.61
ภาคผนวก ง_LabCMS
ภาคผนวก ง_LabTestTech
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก ใบอนุญาตจัดสรร
ภาคผนวก ข หนังสือเห็นชอบ+มาตรการ
ภาคผนวก ค รายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพฯ
ภาคผนวก ง ผล LAB เดือนกรกฎาคม2561
ภาคผนวก ง ผล LAB เดือนสิงหาคม2561
ภาคผนวก ง ผล LAB เดือนกันยายน2561
ภาคผนวก ง ผล LAB เดือนตุลาคม2561
ภาคผนวก ง ผล LAB เดือนพฤศจิกายน2561
ภาคผนวก ง ผล LAB เดือนธันวาคม2561
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2 ปก
บทที่ 2 ตาราง
บทที่ 2 ภาพ
บทที่ 2 ผล
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกรายงาน
แบบตต
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 2 ตาราง
บทที่ 2 รูปมาตรการ
บทที่ 2 ผล
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
หนังสือรับรอง แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2_หน้า
บทที่ 2_ตาราง 2-1
บทที่ 2_ภาพโครงการ
บทที่ 2_ผล
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก
หนังสือรับรอง แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ภาพโครงการ
บทที่ 2 (ผล)
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
หนังสือรับรองแบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ภาพโครงการ
บทที่ 2_ผล
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)