แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 กันยายน 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10082
ชื่อโครงการ โครงการ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดแห่งที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2559 ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 2563)
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/5390
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 พ.ค. 2559
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดแห่งที่ 4 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดแห่งที่ 4 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1-5
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
รายงาน บทที่ 1-5
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ส่วนที่ 7
ส่วนที่ 8
ส่วนที่ 9
ส่วนที่ 10
ส่วนที่ 11
ส่วนที่ 12
ส่วนที่ 13
ส่วนที่ 14
ส่วนที่ 15
ส่วนที่ 16
ส่วนที่ 17
ส่วนที่ 18
ส่วนที่ 19
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ส่วนที่ 7
ส่วนที่ 8
ส่วนที่ 9
ส่วนที่ 10
ส่วนที่ 11
ส่วนที่ 12
ส่วนที่ 13
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก+สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3 ส่วนที่ 1
บทที่ 3 ส่วนที่ 2
บทที่ 4-5
ภาคผนวก ก-1 ถึง ก-6
ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-10
ภาคผนวก ข-11 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ข-11 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก ข-12 ถึง ข-18
ภาคผนวก ข-19 ถึง ข-26
ภาคผนวก ข-27 ถึง ข-31
ภาคผนวก ข-32 ถึง ข-38
ภาคผนวก ค-1 ถึง ค-3
ภาคผนวก ค-4 ถึง ค-6
ภาคผนวก ง มาตรฐาน
ภาคผนวก จ เครื่องมือการตรวจวัดเอกชน
ภาคผนวก ฉ สำเนาหนังสือรับรอง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
1. เอกสารส่วนหน้า (ปก+สารบัญ)
2. บทที่ 1
3. บทที่ 2
4. บทที่ 3
5. บทที่ 4-5
6. ภาคผนวก ก-1
7. ภาคผนวก ก-2 ถึง ก-5
8. ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-10
9. ภาคผนวก ข-11 (ส่วนที่ 1)
10 ภาคผนวก ข-11 (ส่วนที่ 2)
11. ภาคผนวก ข-12 ถึง ข-18
12. ภาคผนวก ข-19 ถึง ข-27
13. ภาคผนวก ข-28 ถึง ข-36
14. ภาคผนวก ข-37 ถึง ข-42
15. ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัด
16. ภาคผนวก ง มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
17. ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
18. ภาคผนวก ฉ สำเนารับรองห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1. เอกสารส่วนหน้า
2. บทที่ 1
3. บทที่ 2
4. บทที่ 3
5. บทที่ 4-5
6. ภาคผนวก ก-1 ถึง ก-5
7. ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-8
8. ภาคผนวก ข-9
9. ภาคผนวก ข-10 ถึง ข-17
10. ภาคผนวก ข-18 ถึง ข-21
11. ภาคผนวก ข-22
12. ภาคผนวก ข-23 ถึง ข-28
13. ภาคผนวก ข-29 ถึง ข-35
14. ภาคผนวก ค-1 ถึง ค-4
15. ภาคผนวก ค-5 ถึง ค-6
16. ภาคผนวก ง มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
17. ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
18. ภาคผนวก ฉ สำเนารับรองห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 ขอเปลี่ยนชื่อบริษัทผู้รับผิดชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 - OTHER