แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000209983

ที่อยู่ 333 หมู่ 1 ซอย - ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล นางแล เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย

จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ 053 916103-6

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ https://www.mfu.ac.th

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ก่อสร้างอาคารหอพักบุคคลากรทางการแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
07 มิ.ย. 2564 อื่นๆ 15264
2 โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายสำหรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2560 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
07 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 7406
3 โครงการก่อสร้างศูนย์การเเพทย์มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับโครงการผลิตเเพทย์เพิ่มเเห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
07 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12750