แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 กันยายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การเคหะแห่งชาติ


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159056

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล คลองจั่น เขต/อำเภอ บางกะปิ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การเคหะแห่งชาติ มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 216 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
13 พ.ย. 2563 อื่นๆ 15025
2 โครงการ อาคารเช่าสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสกลนคร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สกลนคร
09 ก.ย. 2563 อื่นๆ 15010
3 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดภูเก็ต (กะทู้) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
13 เม.ย. 2563 อื่นๆ 14779
4 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2 และ 3) ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ต.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 15176
5 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี) ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 13560
6 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำปาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ลำปาง
15 พ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 13612
7 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุบลราชธานี ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุบลราชธานี
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ 13645
8 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุรินทร์
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ 15037
9 โครงการ อาคารเช่าสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
แม่ฮ่องสอน
26 เม.ย. 2562 อื่นๆ 13258
10 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดสรรที่ดิน
เชียงใหม่
08 ก.พ. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 13583
11 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
08 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14112
12 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พระนครศรีอยุธยา
29 ม.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 15104
13 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 ม.ค. 2562 อื่นๆ 13575
14 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครสวรรค์
10 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12981
15 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
16 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 13205
16 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 และ 2 ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
28 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10836
17 โครงการ บ้านรัฐสวัสดิการ (ประเภทเช่า) กรมสวัสดิการทหารอากาศบริเวณโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ระยะที่ 2 ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10650
18 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว) ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุดรธานี
29 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10546
19 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคาม ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
มหาสารคาม
18 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10484
20 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดภูเก็ต (ถลาง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
13 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 13303

หน้าที่ 1 จาก 11 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>