แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 10 เมษายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105534068662

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล เขตดอนเมือง เขต/อำเภอ ดอนเมือง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ครั้งที่ 1 พลังงาน
ลำปาง
14 ม.ค. 2564 อื่นๆ 14974
2 โครงการ ขยายระบบท่อส่งน้ำมันไปภาคเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สิงห์บุรี
ชัยนาท
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
ตาก
ลำปาง
03 ก.ค. 2560 อื่นๆ ยื่น Monitor 2/2563 10998
3 โครงการวางท่อส่งน้ำมันไปยังท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ (สุวรรณภูมิ) พลังงาน
กรุงเทพมหานคร
15 มิ.ย. 2547 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 2189