แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แพน พลัส พร็อพเพอร์ตี้


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205555012509

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล บ้านบึง เขต/อำเภอ บ้านบึง

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แพน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ INFINITY ONE ของบริษัท แพน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561 10036