แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205554018406

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล สำโรงเหนือ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ แอททิจูด ลาซาล (ATTITUDE LASALLE) ของบริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 มี.ค. 2564 อื่นๆ 15086
2 โครงการ Urban Attitude Bearing 14 ของบริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
07 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9957
3 โครงการ The Gallery Condominium ของบริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
16 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 9752