แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556098246

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ท่าแร้ง เขต/อำเภอ บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เดอะคิวบ์ ลอฟท์ ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
17 ก.ค. 2564 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 15270
2 โครงการ เดอะคิวบ์ เซาท์ แจ้งวัฒนะ 15/1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 14778
3 โครงการ เดอะคิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ธ.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 3/2563 14515
4 โครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563 13149
5 โครงการ เดอะคิวบ์ พรีเมียม รามอินทรา 34 ของบริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2563 12533