แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 กันยายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมวัฒนโลหะกิจ


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0733523000037

ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 3 ซอย เพชรเกษม 9 ถนน เพชรเกษม
แขวง/ตำบล พระประโทน เขต/อำเภอ เมืองนครปฐม

จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมวัฒนโลหะกิจ มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 24777/14735 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมวัฒนโลหะกิจ เหมืองแร่
กาญจนบุรี
14 ม.ค. 2535 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 5