แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 17 กันยายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105522005016

ที่อยู่ 555/1 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล จตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 51 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร (ฐานหลุมผลิตลานกระบือ-เอฟเอฟ (LKU-FFF)) สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
22 ก.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 14959
2 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งจิกยาว บึงแวง และเสาเถียร แปลงเอส 1 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
28 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 12238
3 โครงการผลิตปิโตเลียม แหล่งหนองแสง ประดา และปรือกระเทียม แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
พิจิตร
22 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12237
4 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองจิก และโนนพลวง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
05 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12231
5 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองมะขาม และทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
สุโขทัย
16 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 1/2564 12059
6 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า สามพญา และวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
พิษณุโลก
03 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12057
7 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งแม่น้ำน่านแปลงเอส 1 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2559 ยังไม่ได้ดำเนินการ 10367
8 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองมะขามส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม 21 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10331
9 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งโนนพลวงส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
15 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10330
10 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองตูมและคุยม่วง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
สุโขทัย
06 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10326
11 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งบึงช้าง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
18 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9944
12 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งลำคูณและแหล่งบึงแวง จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
17 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9943
13 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสามพระยา แหล่งหนองตูมและแหล่งวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
พิษณุโลก
24 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2560 9898
14 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
พิษณุโลก
กำแพงเพชร
29 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9620
15 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งยางเมืองและแหล่งทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม 14 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9619
16 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียมและแหล่งใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก ของ บ.ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
25 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9362
17 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าและแหล่งเสาเสถียรส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
26 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9651
18 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งตอนกลางเอส 1 แปลงเอส1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
17 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9454
19 โครงการผลิตปิโตเลียม แหล่งลำคูณและแหล่งแม่น้ำน่าน แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
14 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 9345
20 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งปรือกระเทียม แปลงเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
03 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12870

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>