แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 17 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000164980

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 23 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 คมนาคม
ระยอง
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ 13692
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด อุตสาหกรรม
ระยอง
17 ก.ค. 2561 อื่นๆ 12351
3 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการถมทะเลและก่อสร้างท่าเทียบเรือและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (เพิ่มท่อขนถ่ายสารปิโตรเคมี) คมนาคม
ระยอง
30 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 11919
4 โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา อุตสาหกรรม
สงขลา
14 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 14164
5 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว อุตสาหกรรม
สระแก้ว
20 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 14163
6 โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรม
สมุทรสาคร
28 ม.ค. 2558 ยื่น Monitor 2/2563 9277
7 โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์พลงงานจากวัสดุเหลือใช้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู อุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
25 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ 4777
8 โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
28 มี.ค. 2551 เปิดดำเนินการ รายงาน Monitor 2/2555 0/0 3290
9 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) อุตสาหกรรม
พระนครศรีอยุธยา
01 ธ.ค. 2549 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) (1/2555) 0/0 2918
10 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย) และโครงการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ระยะที่ 3) อุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
26 ก.พ. 2547 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย) และโครงการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ระยะที่ 3) (1/2555) 0/0 2070
11 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ระยะที่ 4 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
08 ส.ค. 2546 เปิดดำเนินการ 2008
12 โครงการนิคมอุตสาหกรรมสุพรรณบุรี อุตสาหกรรม
สุพรรณบุรี
11 ก.ค. 2545 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1878
13 โครงการปรับปรุงการใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) อุตสาหกรรม
ชลบุรี
05 มี.ค. 2544 เปิดดำเนินการ 1656
14 โครงการท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด Maptaphut Industrial Terminal-MIT คมนาคม
ระยอง
19 ม.ค. 2543 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 1639
15 โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย-สิงคโปร์ 21 ระยะที่ 1 อุตสาหกรรม
ระยอง
10 เม.ย. 2541 อื่นๆ 1084
16 โครงการท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 2 คมนาคม
ระยอง
14 พ.ย. 2539 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 4167
17 โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร) อุตสาหกรรม
พิจิตร
07 พ.ค. 2539 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 759
18 โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) จังหวัดสงขลา อุตสาหกรรม
สงขลา
10 พ.ย. 2538 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 669
19 โครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อุตสาหกรรม
พระนครศรีอยุธยา
28 ก.พ. 2537 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 485
20 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง อุตสาหกรรม
ชลบุรี
09 มิ.ย. 2535 เปิดดำเนินการ 196

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>