แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 กันยายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่เจริญผล


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0803519000299

ที่อยู่ 68/3 หมู่ 11 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ท่าศาลา เขต/อำเภอ ท่าศาลา

จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่เจริญผล มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 26201/15514 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
17 พ.ย. 2563 อื่นๆ 14873
2 โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 26201/15514 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
14 พ.ย. 2543 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 1613
3 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 17600/14940 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
22 มิ.ย. 2536 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 323
4 โครงการเหมืองแร่แบไรต์ ประทานบัตรที่ 26078/14855 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
11 มี.ค. 2535 เปิดดำเนินการ 44