Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยน้ำหอม แกรนิต (92)
ประเภทกิจการ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0603535000721
วันที่จดทะเบียน :
09/07/2535
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 433 ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ :
0838322204
โทรสาร :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
351 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 25514/14759 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...