แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 21/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 01 พ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 31 ต.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 67
 
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/6 ซ.รามคำแหง 145 ถ.- ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373 7799
โทรสาร : 0-2373 7979
อีเมล : admin@tet1995.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายสมชาย ปิยะวรสกุล
2. นางสาววาสนา จุ้ยเปรี่ยม
3. พิมลวรรณ ผู้มีสัตย์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 35 คน คือ
1. นางสาววรรณศิริ สุริยวงศ์
2. นางสาวกังสดาล จอกสูงเนิน
3. นางสาวกาญจนา เศษสุวรรณ์
4. นางสาวสุภัคชญา อยู่นิ่ม
5. นางสาวพัชรี ศรีคร้าม
6. นางสาวศรีสุดา นวนนงค์
7. นางสาวศิริรัตน์ อินต๊ะนัย
8. นายสุทินธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
9. นางสาวอมรรัตน์ โฮงมาตย์
10. นางสาวกนกวรรณ สังข์เอี่ยม
11. นางสาวจริยา รัตนบุญ
12. นางสาวธณัทอร เฝือสูงเนิน
13. นางสาวสภาวัลย์ วัฒนเกริก
14. นางสาวอังคนา อึ้งภัทรศิลป์
15. นางสาววิภา ศุภกรรม
16. นางสาวศศิประภา สินธุรัตน์
17. นางสาวชนัญชิดา รูปเหลี่ยม
18. นางสาวกนกวรรณ อัครผล
19. นางสาวมนทิรา มุงสูงเนิน
20. นางสาวมุจลินท์ ทรนงค์
21. นางสาวดวงกมล อิศรางพร
22. นายกฤตย เจริญรวย
23. นายณัฐวุฒิ สว่างเพาะ
24. นางสาวสรารัตน์ นนทไชย
25. นางสาวธิติยา สง่าราษฏร์
26. นางสาวฐาณิตา สงเคราะห์
27. นางสาวอรัญญา กุลไชยกุล
28. นายกนกพล มหันต์
29. นายภคพล มหาวงศ์
30. นางสุวรรณา ถนอมศักดิ์
31. นายอัษฎายุทธ วงศ์สารสิน
32. นางสาวกัณณิกา ทองบุญโท
33. นางสาวสายธารทิพย์ โสภา
34. นางสาวสุพัตรา สงฤทธิ์
35. นางสาวคนิฐตรา แก้วคำ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 110 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กลวด 14984 อุตสาหกรรม
ระยอง
15 ก.พ. 2564 อื่นๆ ยื่น Monitor 3/2564
2 โครงการ รีเกิล สุขุมวิท 76 (Regal Sukhumvit 76) ของบริษัท รุ่นฟู๋ (ประเทศไทย) จำกัด 14854 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
10 พ.ย. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด 14870 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
10 พ.ย. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 14825 พลังงาน
อุบลราชธานี
07 ต.ค. 2563 อื่นๆ
5 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 14653 พลังงาน
ร้อยเอ็ด
02 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการโรงไฟฟ้าสุรินทร์ (โครงการ 3) 14358 พลังงาน
สุรินทร์
27 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด 14402 อุตสาหกรรม
ร้อยเอ็ด
21 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 14482 พลังงาน
บุรีรัมย์
29 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 14483 อุตสาหกรรม
บุรีรัมย์
25 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการ HLB Srinakarin 40 Road (เอช แอล บี ศรีนครินทร์ 40) ของบริษัท หยิน ไห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 14509 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 14069 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
26 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
12 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15145 อุตสาหกรรม
ระยอง
06 ก.ย. 2562 อื่นๆ
13 โครงการ โรงงานผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อขึ้นรูป ของบริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 13356 อุตสาหกรรม
ราชบุรี
21 พ.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ โรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด 13110 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สงขลา
07 มี.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการ โรงแรมทยะ ของบริษัท ทยชาติ จำกัด 12996 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขยายกำลังการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเตาหลอมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม (ครั้งที่ 1) 12344 อุตสาหกรรม
ปทุมธานี
26 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการ โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ของ บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด 12343 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
02 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
18 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ ของบริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จำกัด 12239 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
18 มิ.ย. 2561 อื่นๆ
19 โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของบริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด 12064 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
22 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
20 โครงการ โรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด 11965 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
03 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>