แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 13/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 17 มิ.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 16 มิ.ย. 2567
เลขทะเบียน นิติ 5
 
ที่อยู่ : เลขที่ 2 อาคาร เค ซี ซี ชั้น 5 ซ.ซอยสีลม 9 ถ.สีลม ต.สีลม อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2126-7914
โทรสาร : 0-2126-7914
อีเมล : ron@iem-global.com
เว็บไซต์ : http://www.iem-global.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายโรแนลเดวิท ลิฟวิงตัน
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 3 คน คือ
1. นางสาวพรพรรณ กุลสอนนาน
2. นางสาวนพภัสสร ม่วงนาค
3. นางสาวภัคภร ฐิติเจริญเดช
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 80 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ สำรวจปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจหมายเลข L29/50 7056 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ชัยภูมิ
25 ต.ค. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
2 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 ภูฮ่อมเหนือและสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี 7662 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุดรธานี
22 ก.พ. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 1/2560
3 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 ฐานหลุมผลิต L33-1,L33-2และL33-4 6637 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
29 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
4 โครงการ เจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก หลุมสำรวจ L53 - G แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 6013 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
09 ธ.ค. 2554 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ Monitor 2/2556
5 โครงการ ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/38 ของบริษัท ซาลามานเดอร์ เอนเนอร์ยี่ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด 6004 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ชุมพร
28 ก.พ. 2554 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 3/2561
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกแปลงสำรวจหมายเลข L53/48 6003 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
25 ม.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
7 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก ของบริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) พื้นที่ผลิตบ่อรังเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 4249 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
01 ก.พ. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
8 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก ของพื้นที่ ผลิต NES PA Infill Wells แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 4246 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
26 ม.ค. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
9 โครงการ ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/48 4181 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 08 ธ.ค. 2552
10 โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ขุดเจาะนาสะนุ่นตะวันตก แปลงสำรวจหมายเลข L44/43 4068 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
11 พ.ย. 2552 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 2/2561
11 โครงการขุดเจาะปิโตรเลียม แปลง L53/48 จังหวัดนครปฐม บริษัท แพนโอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) จำกัด 4382 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
11 ก.ย. 2552 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
12 โครงการผลิตปิโตรเลียมแปลงสัมปทานปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L21/43 ตั้งอยู่ที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 12882 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
กำแพงเพชร
12 มี.ค. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
13 โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก หลุมเจาะ Phu Kheng -A 4732 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุดรธานี
- สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
14 โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก หลุมเจาะ Si That-A แปลงสำรวจ L13/48 3633 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุดรธานี
24 ธ.ค. 2551 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
15 โครงการสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสองมิติ (แปลงสำรวจหมายเลข L39/48 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม) 3625 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 15 ธ.ค. 2551 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
16 โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก หลุมเจาะ Si That-B 4917 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุดรธานี
11 ธ.ค. 2551 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
17 โครงการสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสองมิติของ แปลงสำรวจหมายเลข L26/50 จังหวัดอุบลราชธานี 4818 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุบลราชธานี
26 พ.ย. 2551 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
18 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมในทะเลแปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข B14A แหล่งอาทิตย์เหนือ 3466 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 04 ส.ค. 2551 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556
19 โครงการ พัฒนาปิโตรเลียมบนบกพื้นที่ผลิต Ns Pl ii และ Pl iii แปลงสัมปทานหมายเลข L44/43 3427 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
06 มิ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
20 โครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเล แหล่งบงกชใต้ อ่าวไทย 3187 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 21 พ.ย. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>