แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00025/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 17 ก.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 16 ก.ย. 2566
เลขทะเบียน นิติ 31
 
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบันวิจัย 2 ถ.พญาไท ต.วังใหม่ อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-8116, 0-2218-8218
โทรสาร : 0-2218-8124,0-2218-8210
อีเมล : eric@chula.ac.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางนพภาพร พานิช
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน คือ
1. นายทรงกฤษณ์ ประภักดี
2. นางสาวกัลยา สุนทรวงศ์สกุล
3. นางสาวเสาวนีย์ วิจิตรโกสุม
4. นางสาวเพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์
5. นางสาวสุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ
6. นายศีลาวุธ ดำรงศิริ
7. นางอารียา รัตนวรรณชัย
8. นางสาวเปรมสุดา จิ๋วนอก
9. นางสาวจุฑามาศ สิริรัตน์
10. นางสาวบุปผชาติ มัธยม
11. นางสาววิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 46 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการงานขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13500 โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็น พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑
ตาก
10 ส.ค. 2561
2 โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง 10956 พลังงาน 08 มิ.ย. 2558 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
3 โครงการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 7736 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการเหมืองแร่โพแทช ประทานบัตรที่ 28831/16137 7437 เหมืองแร่
นครราชสีมา
นครราชสีมา
04 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
5 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โมเดอร์น โฮม ซิตี้ (ปี54) 5903 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
20 ธ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ
6 โครงการโรงแรมสยามเบย์ชอร์ (ส่วนขยาย) 4883 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการ THE DETAILED ENGINEERING FOR THE TRACK DOUBLING FOR THE SI RACHA TO KAENG KHOI ROUTE 9849 คมนาคม 19 ก.ค. 2547 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ โบ๊เบ๊ เซ็นเตอร์ 12597 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 พ.ย. 2546 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี่ 1917 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กระบี่
02 ธ.ค. 2545 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
10 โครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน ของโรงไฟฟ้า BLCP 1813 คมนาคม
ระยอง
25 ก.พ. 2545 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) 1677 คมนาคม 04 พ.ค. 2544 เปิดดำเนินการ
12 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 2*700 เมกกะวัตต์ 1634 พลังงาน
ระยอง
11 ม.ค. 2544 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ เอ 5 ท่าเรือแหลมฉบัง 1599 คมนาคม
ชลบุรี
13 ต.ค. 2543 อื่นๆ
14 โครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้า บริษัท ไทยโคเจเนเรชั่น จำกัด 1550 คมนาคม
ระยอง
29 ส.ค. 2543 เปิดดำเนินการ รายงาน Monitor 0/0
15 โครงการสวนอุตสาหกรรมระยองลาภ 1547 อุตสาหกรรม
ระยอง
21 ส.ค. 2543 อื่นๆ
16 โครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดมูลฝอยโดยการเผาและผลิตกระแสไฟฟ้าที่อ่อนนุช ขนาด2*1,350 ตันต่อวัน 1454 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
30 ธ.ค. 2542 เปิดดำเนินการ
17 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลชุมพร 1283 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชุมพร
04 ธ.ค. 2541 เปิดดำเนินการ
18 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Bottle Grade PET Resins 1102 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
04 มี.ค. 2541 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Bottle Grade PET Resins (2/2555) 0/0
19 โครงการโรงไฟฟ้า Coal-Fire Cogeneration มาบตะพุด (640 เมกกะวัตต์) 1132 พลังงาน
ระยอง
17 ก.พ. 2541 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
20 โครงการโรงพยาบาลชุมพร (ขยาย) 1139 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชุมพร
29 ม.ค. 2541 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>