แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 กันยายน 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท อีอาร์เอ็ม – สยาม จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 34/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 16 ธ.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 15 ธ.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 21
 
ที่อยู่ : 179 ซ.อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.ถนนสาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-5200
โทรสาร : 0-2679-5209
อีเมล : ermsiam@erm.com
เว็บไซต์ : http://www.erm.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวพัทธนันท์ พิเคราะห์งาน
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 12 คน คือ
1. นายนัท วานิชยางกูร
2. นางสาวสุธาวัลย์ จิตรธรรม
3. นางสาวธัญญาภัทร์ ถึงมี
4. นางสาวพิรลดา บุนนาค
5. นางสาวเมยานี ศรีกุล
6. นางสาวกมลทิพย์ มาอุ่น
7. นางสาวบุษยา จุฑาธิปไตย
8. นายพงศ์พชร พินิจปรีชา
9. นางสาวนวลนภา ชมพูธวัช
10. นายมนต์ธัช สุวัณณาคาร
11. นายโพบาย ตัง
12. นางสาวสุชาดา บัวแก้ว
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 73 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ตอนล่าง (แหล่งเอราวัณ จักรวาล สตูล และฟูนานเดิม) ของบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด) 14878 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สงขลา
18 พ.ย. 2563 อื่นๆ
2 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูง แปลง L22/43 จังหวัดสุโขทัย ของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 12347 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
17 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
3 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งจิกยาว บึงแวง และเสาเถียร แปลงเอส 1 12238 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
28 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
4 โครงการผลิตปิโตเลียม แหล่งหนองแสง ประดา และปรือกระเทียม แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร 12237 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
พิจิตร
22 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองจิก และโนนพลวง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด 12231 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
05 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองมะขาม และทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 12059 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
สุโขทัย
16 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 1/2564
7 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า สามพญา และวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย 12057 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
พิษณุโลก
03 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการผลิตปิโตรเลียมของบริษัท เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข บี5/27 10506 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 27 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561
9 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูงและวังปลาดุก แปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 10332 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 22 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
10 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งโนนพลวงส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด 10330 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
15 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองตูมและคุยม่วง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย 10326 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
สุโขทัย
06 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียมและแหล่งใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก ของ บ.ปตท.สผ.สยาม จำกัด 9362 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
25 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการ เจาะสำรวจปิโตรเลียม ของบริษัท เชฟรอน ปิโตรลียม (ประเทศไทย) จำกัด แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G7/50 ระยะที่ 2 9174 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 15 ก.ค. 2558 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
14 โครงการผลิตปิโตรเลียม ของบริษัท คริส เอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด แหล่งวาสนา (Wassana) แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48 9724 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 21 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563
15 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ของ ซาลามานเดอร์ เอนเนอร์ยี่ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด บริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G4/50 7721 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 20 ก.พ. 2558 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
16 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งตอนกลางเอส 1 แปลงเอส1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 9454 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
17 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการ ผลิตปิโตรเลียม แหล่งดงยาง และแหล่งลานตาบัว แปลง L22/43 ของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9293 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
พิจิตร
28 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2560
18 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี ของ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9292 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
26 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการผลิตปิโตรเลียม (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G5/43 ของบริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) 9079 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 17 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
20 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมฐานเจาะ NB-2 และ NB-3 แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์ 7418 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
23 พ.ค. 2557 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ Monitor 1/2557

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>