ระบบศูนย์ข้อมูลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Administrator
 
 
เลขคำขอที่ อิเล็กทรอนิกส์ 0057075/2564
 
ลง วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 
ประเภทคำขอ ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
 
ชื่อโครงการ โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น ของบริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด
 
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 
วันที่ สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
02 ส.ค. 2564 สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน
 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511