ระบบศูนย์ข้อมูลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Administrator
 
 
ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต
(ยื่นรายงาน)
สผ.
(ตรวจสอบและ
ให้ความเห็นเบื้องต้น)
จังหวัดกระจายภาระกิจ
(พิจารณารายงาน)
สผ.
(แจ้งให้ความเห็นชอบ)
หน่วยงานอนุญาต
(บังคับใช้มาตราการ
ในรายงาน)
 
เลขคำขอที่ อิเล็กทรอนิกส์ 0048570/2563
 
ลง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
ประเภทคำขอ
 
ชื่อโครงการ โรสวูด ภูเก็ต เรสซิเด้นซ์ (Rosewood Phuket Residences) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เอ็มเมอรัลด์ เบย์ วิลล่า จำกัด
 
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
 
วันที่ ขั้นตอน ผลการดำเนินงาน ผู้บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล
18 พ.ย. 2563 ยื่นรายงาน สผ.ได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต -
07 ม.ค. 2564 การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เตรียมจัดทำความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานส่งให้จังหวัด จนท.กลุ่มงาน ผู้พิจารณารายงาน/สผ.
ธัญธร
กลุ่ม อาคาร
เบอร์ติดต่อ 6812
ข้อมูลการมอบหมายงาน
- วันที่สารบรรณ สผ. ลงรับ 23 พ.ย. 2563
- วันที่สารบรรณ กวผ. ลงรับ 23 พ.ย. 2563
- วันที่สารบรรณกลุ่มงานลงรับ 23 พ.ย. 2563
07 ม.ค. 2564 การให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงาน สผ. แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานให้จังหวัด จนท.กลุ่มงานผู้พิจารณารายงาน
กลุ่มงานบริการชุมชนและที่พักอาศัย
กลุ่ม
เบอร์ติดต่อ
แนบไฟล์ pdf + word หนังสือ สผ. แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานจังหวัด
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน
 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511