ระบบศูนย์ข้อมูลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Administrator
 
 
ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต
(ยื่นรายงาน)
สผ.
(ตรวจสอบและ
ให้ความเห็นเบื้องต้น)
จังหวัดกระจายภาระกิจ
(พิจารณารายงาน)
สผ.
(แจ้งให้ความเห็นชอบ)
หน่วยงานอนุญาต
(บังคับใช้มาตราการ
ในรายงาน)
 
เลขคำขอที่ อิเล็กทรอนิกส์ 0048250/2563
 
ลง วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
ประเภทคำขอ
 
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย วิลล์ พัทยา-มอเตอร์เวย์ ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดสรรที่ดิน
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
วันที่ ขั้นตอน ผลการดำเนินงาน ผู้บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล
07 ต.ค. 2563 ยื่นรายงาน สผ.ได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต -
11 พ.ย. 2563 การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เตรียมจัดทำความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานส่งให้จังหวัด จนท.กลุ่มงาน ผู้พิจารณารายงาน/สผ.
ฐนิตา
กลุ่ม อาคาร
เบอร์ติดต่อ 022656624
ข้อมูลการมอบหมายงาน
- วันที่สารบรรณ สผ. ลงรับ 08 ต.ค. 2563
- วันที่สารบรรณ กวผ. ลงรับ 08 ต.ค. 2563
- วันที่สารบรรณกลุ่มงานลงรับ 09 ต.ค. 2563
11 พ.ย. 2563 การให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงาน สผ. แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานให้จังหวัด จนท.กลุ่มงานผู้พิจารณารายงาน
กลุ่มงานบริการชุมชนและที่พักอาศัย
กลุ่ม
เบอร์ติดต่อ
แนบไฟล์ pdf + word หนังสือ สผ. แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานจังหวัด
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน
 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511