ระบบศูนย์ข้อมูลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Administrator
 
 
เจ้าของโครงการ (ยื่นรายงาน)
สผ.(กวผ.)(ตรวจสอบและให้ความเห็นเบื้องต้น/พิจารณารายงาน/แจ้งให้ความเห็นชอบ)
สผ.(กยผ.) (กรณีเสนอ กก.วล.)
หน่วยงานอนุญาต(บังคับใช้มาตราการในรายงาน)
 
เลขคำขอที่ อิเล็กทรอนิกส์ 0044507/2563
 
ลง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
 
ประเภทคำขอ ยื่นรายงานสำหรับโครงการใหม่ (ฉบับแรก)
 
ชื่อโครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์ในอาคาร อย่างหนึ่งอย่างใด
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จำกัด (บริษัท เอดีซี-เจวี 12 จำกัด)
 
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
 
วันที่ สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
30 เม.ย. 2563 สผ. ได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน
 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511