สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
1444
-
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1445
นายนรินทร์ แซ่เอี่ยม
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1446
บริษัท เกียรติผล จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1447
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกิจรุจ
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1448
บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (บางปะกง) จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1449
บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1450
บริษัท รวมทุนทรายแก้ว จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1451
บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1452
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1453
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1455
นายสุมิตร ด่านวนิช
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1456
บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1457
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1458
นายจรัล เยาวรัตน์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1459
บริษัท พะเยาธุรกิจ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1460
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1461
บริษัท แอนชูสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำรวจผลิตปิโตรเลียม
-
-
-
1462
บริษัท เชียงใหม่ณัฐพล จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1463
บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
1464
บริษัท เมอร์ลินบีช จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1465
บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1466
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พิบูลย์กิจ
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1467
-
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1468
บริษัท ศิลาทุ่งอรุณ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1469
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์ศิลาพร
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
02 ส.ค. 2562
-
1470
บริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1471
บริษัท ลพบุรี อินน์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1472
บริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด
-
พลังงาน
-
-
-
1473
บริษัท แฮร์รอดส์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
-
สำรวจผลิตปิโตรเลียม
-
-
-
1474
-
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1475
นางสาวนงลักษณ์ สินแสนสุข
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1476
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1477
บริษัท พูลศักดิ์ศิลาทอง จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1478
บริษัท มรรคาสาธิต จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
02 ส.ค. 2562
-
1479
บริษัท แอสแพค พร็อพเพอร์ตี้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1480
บริษัท ศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1481
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1482
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่เจริญผล
-
เหมืองแร่
-
-
-
1483
บริษัท ซี.พี.เอ็น. เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1484
บริษัท แปซิฟิคคริมกรุ๊ป จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1485
-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1487
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1488
นายชัยวัฒน์ ลิ่มตั้ง
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1489
บริษัท โรงพยาบาลบางนา จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1490
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1492
-
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1493
บริษัท โอเรียนตัล ฟาหรั่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
<หน้าแรก | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [29]  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511