สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
1292
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1293
บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
31 พ.ค. 2562
-
1294
บริษัท ทิพย์เนตร จำกัด
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1295
บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1296
บริษัท ธนกรวราโฮม จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1297
บริษัท มหาสุข จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1298
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1299
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองกูลศิลาทอง
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1300
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
1301
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพุธศิลาทอง
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1302
บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
-
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
1303
นายเสรี รักษมาตา
-
เหมืองแร่
-
-
-
1304
บริษัท โรงโม่หินศิลามหานคร จำกัด
นายจักรวาล ตั้งประกอบ
บริษัท สหชัยศิลาทอง จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด
บริษัท ศิลาธนดล จำกัด
บริษัท เอส.เอส. (1995) การศิลา จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
14 พ.ค. 2562
-
1305
บริษัท โรงแรมซีวินต์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1306
บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1307
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่อุตสาหกรรม (บริษัท ศิลาชัยสระบุรี จำกัด รับช่วงฯ)
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1308
บริษัท เจริญวิเศษสุข จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1309
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1310
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จำกัด
นิติบุคคลอาคารชุด แอทธินี เรสซิเด้นซ์
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1311
นายนิคม สังฆรักษ์
-
เหมืองแร่
-
-
-
1312
บริษัท นำเกียรติ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1313
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนบำรุงไทย
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1314
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1315
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงสหกิจ
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1316
บริษัท อัสพรรณ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1317
บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1318
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1319
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทอง
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1320
บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1321
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพงษ์ลำปาง
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1323
บริษัท ศิลารวมโชค จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1324
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1325
บริษัท ศรีวรา เรียล เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1326
บริษัท ที ซี สีมา จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1327
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1329
กรมชลประทาน
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
-
-
-
1331
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1332
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1333
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1334
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส. อินเตอร์ ซัพพลาย
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
02 ส.ค. 2562
-
1335
บริษัท ซาซูตาควอรี่ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1336
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญผลการศิลา
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์
18 ก.ค. 2562
-
1337
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงเพชรบูรณ์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1338
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล
บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด
นายพิพัฒน์ วิสุทธาภรณ์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1339
บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1340
บริษัท สวนอุตสาหกรรมอินทรา จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1341
นางสาวปนัดดา ตระกูลดิษฐ์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
<หน้าแรก | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [26]  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511