สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
15265
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด
บริษัท เพียว แอคควา จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15266
นางพนารัตน์ ประทีป ณ ถลาง
บริษัท เพียว แอคควา จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15267
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15268
บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด
บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
15269
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15270
บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
15271
บริษัท เจที เทน จำกัด
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15274
บริษัท เอวา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท กรีนีโอ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15275
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นทิค จำกัด
พลังงาน
-
-
-
15276
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
15277
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
พลังงาน
-
-
-
15278
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด
-
พลังงาน
-
-
-
15279
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
15280
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
คมนาคม
-
-
-
15281
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนต์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
15282
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
15285
นางสาวกาญจน์หทัย กังวานสมวงศ์ และนายพงศ์นรินทร์ กังวานสมวงศ์
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
สผ.ได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
12 ต.ค. 2564
-
15286
กรมชลประทาน
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
-
-
-
15287
นางสาวนันทนา สุขสถิตย์ธนวัฒ
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15288
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15289
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15290
บริษัท อุทัยคำ จำกัด
บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
15291
บริษัท ชาเทรียมวิลล่า (ไม้ขาว) จำกัด
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
<หน้าแรก | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | [237]  |

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511