แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  เดือน
  เริ่ม
  ถึง
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
   
     
     
     
     
  สถิติมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบ 10 รายการ
  ที่ ครั้งที่/วันที่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน (มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ)
  1 22 พ.ค. 2558 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งท่านางงาม แปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลก การประชุมครั้งที่ 13/2558 มติที่ประชุมคชก. (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/อื่นๆ)เห็นชอบ
  2 21 ต.ค. 2557 โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ คำขอประทานบัตรที่ ๔/๒๕๕๕ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๔ การประชุมครั้งที่ 28/2557 มติที่ประชุมคชก. (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/อื่นๆ)เห็นชอบ
  3 13 ก.พ. 2558 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล การประชุมครั้งที่ 48/2558 มติที่ประชุมคชก. (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/อื่นๆ) 1 มติให้นำรายงานฯ เสนอ กกวล. เพื่อให้ความเห็นประกอบ การพิจารณาของครม.ต่อไป 2. ทส1009.4/4249 วันที่ 9 เมษายน 58
  4 02 มี.ค. 2558 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ ๒ (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๒) การประชุมครั้งที่ 8/2558 มติที่ประชุมคชก. (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/อื่นๆ)เห็นชอบ
  5 05 มี.ค. 2558 โครงการอาคารชุด M JATUJAK การประชุมครั้งที่ 17/2558 มติที่ประชุมคชก. (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/อื่นๆ)เห็นชอบ เล่มรายงาน EIA อยู่ที่ สวผ.ในวันที่ 5
  6 15 ส.ค. 2555 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ของ กฟผ. การประชุมครั้งที่ 11/2555 มติที่ประชุมคชก. (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/อื่นๆ)เห็นชอบ หมายเหตุเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาความเห็นประกอบ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
  7 19 ธ.ค. 2556 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) การประชุมครั้งที่ 45/2556 มติที่ประชุมคชก. (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/อื่นๆ)เห็นชอบ หมายเหตุส่งเอกสารเพิ่มเติม
  8 26 พ.ค. 2554 โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตก๊าซและกากชานอ้อยขนาดไม่เกิน ๒๕ เมกะวัตต์ ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด (เปลี่ยนแปลง) การประชุมครั้งที่ 11/2554 มติที่ประชุมคชก. (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/อื่นๆ)เห็นชอบ
  24 มี.ค. 2554 โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตก๊าซและกากชานอ้อยขนาดไม่เกิน ๒๕ เมกะวัตต์ ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด (เปลี่ยนแปลง) เลขที่หนังสือไม่เห็นชอบที่ส่งถึงเจ้าของโครงการ ทส1009.7/2868
  9 24 ก.ค. 2556 โครงการโรงงานหลอมและรีดเหล็ก (ส่วนขยาย) การประชุมครั้งที่ 24/2556 มติที่ประชุมคชก. (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/อื่นๆ)เห็นชอบ
  10 24 มี.ค. 2553 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย การประชุมครั้งที่ 11/2553 มติที่ประชุมคชก. (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/อื่นๆ)เห็นชอบ