แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
   
  ปีปฏิทิน
  ปีงบประมาณ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  สรุปจำนวนรายงานการวิเคระห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. (ฉบับ)
  ประเภทโครงการ ปีปฏิทิน
  2563 (01 ม.ค. 2563 - 11 ก.ค. 2563)
  จำนวนเรื่องที่ธุรการ สวผ. รับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ EIA (ฉบับ) จำนวนรายงาน EIA เข้าใหม่ (โครงการ/ฉบับ) จำนวนรายงาน EIA เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ฉบับ) รวมจำนวนรายงาน EIA เข้าใหม่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ฉบับ)
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 0 0 0 0
  เหมืองแร่ 0 0 0 0
  สำรวจผลิตปิโตรเลียม 0 0 0 0
  พลังงาน 0 0 0 0
  คมนาคม 0 0 0 0
  อุตสาหกรรม 0 0 0 0
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 0 0 0 0
  โรงกลั่นน้ำมัน 0 0 0 0
  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 0 0 0 0
  รวม 0 0 0 0