FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
   
  ปีปฏิทิน
  ปีงบประมาณ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. (โครงการ)
  ประเภทโครงการ ปีปฏิทิน
  2563 รวม
  01 ม.ค. 2563 - 05 เม.ย. 2563
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 37 37
  เหมืองแร่ 0 0
  สำรวจผลิตปิโตรเลียม 0 0
  พลังงาน 5 5
  คมนาคม 2 2
  อุตสาหกรรม 7 7
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3 3
  โรงกลั่นน้ำมัน 0 0
  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 0 0
  รวม 54 54