แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ธันวาคม 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
   
  ปีปฏิทิน
  ปีงบประมาณ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. (โครงการ)
  ประเภทโครงการ ปีปฏิทิน
  2562 รวม
  01 ม.ค. 2562 - 07 ธ.ค. 2562
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 355 355
  เหมืองแร่ 21 21
  สำรวจผลิตปิโตรเลียม 2 2
  พลังงาน 21 21
  คมนาคม 16 16
  อุตสาหกรรม 25 25
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 25 25
  โรงกลั่นน้ำมัน 2 2
  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 4 4
  รวม 471 471