แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 เมษายน 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • บริการชมชนและที่พักอาศัย
 • เหมืองแร่
 • อุตสาหกรรม
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ
   
  ปีปฏิทิน
  ปีงบประมาณ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. (โครงการ)
  ประเภทโครงการ ปีปฏิทิน
  2562 รวม
  01 ม.ค. 2562 - 22 เม.ย. 2562
  บริการชมชนและที่พักอาศัย 67 67
  เหมืองแร่ 4 4
  อุตสาหกรรม 2 2
  สำรวจผลิตปิโตรเลียม 0 0
  พลังงาน 6 6
  คมนาคม 4 4
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1 1
  โรงกลั่นน้ำมัน 1 1
  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 0 0
  รวม 85 85