ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
   
  ปีปฏิทิน
  ปีงบประมาณ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. (โครงการ)
  ประเภทโครงการ ปีปฏิทิน
  2563 รวม
  01 ม.ค. 2563 - 01 พ.ย. 2563
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 215 215
  เหมืองแร่ 16 16
  สำรวจผลิตปิโตรเลียม 1 1
  พลังงาน 22 22
  คมนาคม 10 10
  อุตสาหกรรม 28 28
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 21 21
  โรงกลั่นน้ำมัน 1 1
  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 2 2
  รวม 316 316