แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
   
  ปีปฏิทิน
  ปีงบประมาณ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. (โครงการ)
  ประเภทโครงการ ปีปฏิทิน
  2562 รวม
  01 ม.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 332 332
  เหมืองแร่ 18 18
  สำรวจผลิตปิโตรเลียม 1 1
  พลังงาน 21 21
  คมนาคม 15 15
  อุตสาหกรรม 24 24
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 21 21
  โรงกลั่นน้ำมัน 2 2
  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 2 2
  รวม 436 436