แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • บริการชุมชนและที่พักอาศัย
 • เหมืองแร่
 • อุตสาหกรรม
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ
   
  ปีปฏิทิน
  ปีงบประมาณ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. (โครงการ)
  ประเภทโครงการ ปีปฏิทิน
  2562 รวม
  01 ม.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 219 219
  เหมืองแร่ 11 11
  อุตสาหกรรม 11 11
  สำรวจผลิตปิโตรเลียม 1 1
  พลังงาน 10 10
  คมนาคม 10 10
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 12 12
  โรงกลั่นน้ำมัน 2 2
  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 0 0
  รวม 276 276