แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 16 มิถุนายน 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • บริการชุมชนและที่พักอาศัย
 • เหมืองแร่
 • อุตสาหกรรม
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ
   
  ปีปฏิทิน
  ปีงบประมาณ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. (โครงการ)
  ประเภทโครงการ ปีปฏิทิน
  2562 รวม
  01 ม.ค. 2562 - 16 มิ.ย. 2562
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 141 141
  เหมืองแร่ 7 7
  อุตสาหกรรม 5 5
  สำรวจผลิตปิโตรเลียม 1 1
  พลังงาน 8 8
  คมนาคม 8 8
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 4 4
  โรงกลั่นน้ำมัน 2 2
  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 0 0
  รวม 176 176