ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
   
  ปีปฏิทิน
  ปีงบประมาณ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. (โครงการ)
  ประเภทโครงการ ปีปฏิทิน
  2564 รวม
  01 ม.ค. 2564 - 26 ต.ค. 2564
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 121 121
  เหมืองแร่ 5 5
  สำรวจผลิตปิโตรเลียม 0 0
  พลังงาน 18 18
  คมนาคม 5 5
  อุตสาหกรรม 14 14
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 4 4
  โรงกลั่นน้ำมัน 1 1
  พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 3 3
  รวม 171 171