แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ บริเวณอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9993
ชื่อโครงการ โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ บริเวณอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/11819
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 27 ต.ค. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.7/11818 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ บริเวณอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
เอกสาร 1-1
เอกสาร 1-2
เอกสาร 1-3
เอกสาร 1-3.1
เอกสาร 1-4
เอกสาร 1-4.1
เอกสาร 1-5
เอกสาร 1-6
เอกสาร 1-7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
เอกสารที่ 1-1.1
เอกสารที่ 1-1.2
เอกสารที่ 1-1.3
เอกสารที่ 1-1.4
เอกสารที่ 1-1.5
เอกสารที่ 1-1.6
เอกสารที่ 1-1.7
เอกสารที่ 1-1.8
เอกสารที่ 1-1.9
เอกสารที่ 1-1.10
เอกสารที่ 1-1.11
เอกสารที่ 2-1.1
เอกสารที่ 2-1.2
เอกสารที่ 2-1.3
เอกสารที่ 2-1.4
เอกสารที่ 2-1.5
เอกสารที่ 2-1.6
เอกสารที่ 2-2.1
เอกสารที่ 2-2.2
เอกสารที่ 2-2.3
เอกสารที่ 2-3
เอกสารที่ 2-4
เอกสารที่ 2-5.1
เอกสารที่ 2-5.2
เอกสารที่ 2-6.1
เอกสารที่ 2-6.2
เอกสารที่ 2-6.3
เอกสารที่ 2-6.3
เอกสารที่ 2-6.4
เอกสารที่ 2-6.5
เอกสารที่ 2-6.6
เอกสารที่ 2-6.7
เอกสารที่ 2-6.8
เอกสารที่ 2-6.9
เอกสารที่ 2-6.10
เอกสารที่ 2-6.11
เอกสารที่ 2-7.1
เอกสารที่ 2-7.2
เอกสารที่ 2-7.3
เอกสารที่ 2-7.3.1
เอกสารที่ 2-7.4
เอกสารที่ 2-7.4.1
เอกสารที่ 2-7.5
เอกสารที่ 2-7.5.1
เอกสารที่ 2-7.6
เอกสารที่ 2-7.6.1
เอกสารที่ 2-7.7
เอกสารที่ 2-7.8
เอกสารที่ 2-7.9
เอกสารที่ 2-7.10
เอกสารที่ 2-7.11
เอกสารที่ 2-7.12
เอกสารที่ 2-7.13
เอกสารที่ 2-7.14
เอกสารที่ 2-7.4-15
เอกสารที่ 2-7.16
เอกสารที่ 2-10.1
เอกสารที่ 2-10.2
เอกสารที่ 2-11
เอกสารที่ 2-12
เอกสารที่ 2-2-12
เอกสารที่ 2-12.3
เอกสารที่ 2-13
เอกสารที่ 2-14
เอกสารที่ 2-15
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1-5
ภาคผนวกตอนที่ 1
ภาคผนวกตอนที่ 2
ภาคผนวกตอนที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1-5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2 (1)
ภาคผนวกที่ 2 (2)
ภาคผนวกที่ 3-5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ส่วนหน้า
ส่วนหน้า
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก-3
ภาคผนวก-4
ภาคผนวก-5
ภาคผนวก-6
ภาคผนวก-7
ภาคผนวก-8
ภาคผนวก-9
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)