FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตไวน์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9986
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตไวน์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/6020
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 พ.ค. 2557
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 13.47398 101.00444
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไวน์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บททีี่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
บทที่ 4 ผลการติดตามมาตรการ
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก-3
ภาคผนวก-4
ภาคผนวก-5
ภาคผนวก-6
ภาคผนวก-7
ภาคผนวก-8
ภาคผนวก-9
ภาคผนวก-10
ภาคผนวก-11
ภาคผนวก-12
ภาคผนวก-13
ภาคผนวก-14
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
บทที่ 4 ผลปฎิบัติตามมาตรการติดตาม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตไวน์และเบียร์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด อุตสาหกรรม 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.3/12093
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
13868